جستجو مناقصه ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه حمل محصول چغندر 1398/8/2 1397/7/22 1397/8/2
2 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه خرید مشعل های حرارتی گاز سوز 1397/8/5 1397/7/26 1397/8/5
3 شرکت کشاورزی رضوی برداشت محصول چغندرقند 1397/8/2 1397/7/26 1397/8/1
4 شرکت کشاورزی رضوی خرید شناور و تجهیزات چاه کشاورزی 1397/8/2 1397/7/24 1397/8/1
5 موسسه باغات آستان قدس رضوی مناقصه کود فروتست و سم اوکسی کلرور مس 1397/7/30 1397/7/22 1397/8/3
6 موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان مزایده و مناقصه 1397/7/30 1397/7/19 1397/7/30
7 شرکت کشت و صنعت اسفراین مناقصه لوله 1397/7/28 1397/7/18 1397/7/28
8 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه خرید مشعل های حرارتی گاز سوز 1397/7/24 1397/7/16 1397/7/24
9 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مناقصه تامین دیوار خود ایستا 1397/7/24 1397/7/16 1397/7/24
10 شرکت کشاورزی رضوی مناقصه برداشت محصول ذرت علوفه ای 1397/7/4 1397/6/24 1397/7/4
12345678910...صفحه آخر